เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายพรมมา พันธภิบาล ผอ.กลุ่มอํานวยการ และ นายสุรชาติ ลาภอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมสํารวจพื้นที่และประชุม เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ดเอ็ด ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 โดย สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 นําโดย พลตรี กฤติกร คงอุทัยกุล ราชองครักษ์ในพระองค์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมกับคณะ ได้มาสํารวจพื้นที่ จํานวน 3 จุด คือท่าอากาศยาน ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และโรงเรียนขัติยะวงษา โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายศิริ ธนะมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายภูวนาท คําพมัย ผู้อํานวยการโรงเรียนขัติยะวงษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หารืออย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด