มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 5 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 โดยมีโรงเรียนเจ้าภาพร่วมคือโรงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงถึงพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษรวมทั้งการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรของสถานศึกษาต่างๆ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงานในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 82 โรงเรียน มีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 8 ประเภท 27 รายการ โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตตมะพรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด