บทคัดย่อรายงานการวิจัยการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

บทคัดย่อรายงานการวิจัยการส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในโรงเรียน                       สำหรับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด