อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์สังคมภาพยนตร์สั้น

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์สังคมภาพยนตร์สั้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และส่งเสริมศักยภาพการประกวดภาพยนตร์สั้นของสถานศึกษาในสังกัด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิกที่นี่ดูภาพทั้งหมด