การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and transparency assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1 เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
2 เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความตระหนักและนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสพัฒนาระบบงานออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กรรวมถึงปรับฐานคิดให้มีความถูกต้อง 
4 ข้อมูลผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
โดยมี นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุพัชร์ชญา โสรธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน