ประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding CODING Achievement Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding CODING Achievement Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน Application Cisco webex Meeting โดยมีอาจารย์ทัศนีย์ กรองทอง ผู้ชำนาญสาขาเทคโนโลยี สสวท. อาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะศึกษานิเทศก์ และผู้มีผลงานดีเด่นประเภท unplugged coding และ plugged coding จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด