แนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมชีี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ระบบประชุมทางไกล ผ่านระบบ Cisco Webex พร้อมด้วย นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด