จัดทำร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 28- 31ก.ค.2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และนายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อเลือกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใน 5 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย วิชาชีววิทยา วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่เป็นโรงเรียนแม่ข่าย ในโครงการฯ 10 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กวินเกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก