พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA เตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า 2022 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและทดลองทำข้อสอบตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 3.เพื่อกำกับและติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเกิดผล โดยมีคณะศึกษานิเทศก์และผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ผู้แทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จากโรงเรียนในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด เข้้ารับการอบรม ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด