เตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดทุกโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอชี้แจงประเภทและกิจกรรมที่จะจัดการแข่งขันขึ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทั้งสิ้น 14 ประเภท 27 รายการ

ช่วยบ่ายวันเดียวกัน นายศิริธ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและผู้ประสานงานด้านอาคารสถานที่ของสนามแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 ซึ่งมีโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามแข่งขันในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เพื่อหารือการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่ และการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ตลอดจนการติดป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ที่ประชุมยังกำหนดให้มีตัวแทนจากสหวิทยาเขตๆละ 1 คนร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานในแต่ละกิจกรรม และได้กำหนดวันที่จะประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยใช้หอประชุมราชบุรุษจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นสถานที่ในการจัดการประชุม