การจัดการเรียนรู้ Active Learning ประจำปี 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ Active Learning ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง อย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะครบทั้ง 3 ด้านได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และมีทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยมี นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในที่ประชุม พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนในสังกัด ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด