ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 3 โรงเรียน 1.โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 2.โรงเรียนสตรีศึกษา และ 3.โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”