ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 3 โรงเรียน 1.โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 2.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และ 3.โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล