TO BE NUMBER ONE

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมกับนางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติและนางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการติดตาม ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด