การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ โดยมีประธานสหวิทยาเขตเลขานุการสหวิทยาเขตทั้ง 7 สหวิทยาเขต คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด