การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ฺ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและนำเผยแพร่ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลให้มีความสอดคล้อง ตรงตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ก่อนนำขึ้นเผยแพร่ ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (Interity and transparency assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอินทนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด