ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน 3/65

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3/2565 พร้อมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งนโยบายข้อราชการที่สำคัญให้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีการรวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยการแสดงสัญลักษณ์มือเพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จะร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและมีวิธีการดังนี้
1 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา 1 ปีจำนวน 2 รายคือ นายสุธิชัย ด่านกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ และนางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม
2 มอบของที่ระลึกสำหรับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 จำนวน 14 ราย
3 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 4 ราย
4 มอบโล่ให้แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดที่ 10 และมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลอื่นๆ ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด