ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยมี นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ดร.สมชาติ สุกใส ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีโรงเรียนส่งผลงานทั้งสิ้นจำนวน 14 โรงเรียน ดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด