การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 5 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด