นิเทศ กำกับ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2565

วันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๖๐ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ ชุด เพื่อออกกำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้พิจารณาประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งพบว่าสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนได้มีการบริหารจัดการที่ดี และได้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ทั้งมิติการเตรียมความพร้อม ด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม