เรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 5 หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำโดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ และนายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 411 คน ศึกษาดูงานเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ในระยะที่ 2 ในสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการจัดการแข่งขันฟุตบอลมัธยมร้อยเอ็ดยูไนเต็ด และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ของผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด