พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา)ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นหน่วยพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 423 คน โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในการนี้ ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานหน่วยพัฒนาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการความพร้อมของการพัฒนาพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมพบปะและชี้แจงแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. กฤษกนก ดวงชาทม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และดรพบภูจอมจิตรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่