รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบสอง ระดับประเทศ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบสอง ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ ๓๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.