ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 29 เมษายน 2555 fดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งนโยบายและข้อสั่งการที่สำคัญ ให้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ และมีพิธีการก่อนวาระการประชุมดังนี้ 
1.มอบของที่ระลึกสำหรับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 จำนวน 10 ราย 
2.มอบเกียรติบัตรโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียง
3.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลอื่นๆ
ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพทั้งหมดคลิกที่นี่