School  Learning Integrated Learning : SIL

วันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School  Learning Integrated Learning : SIL) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับต้นสังกัดโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดมหาสารคามขอนแก่น กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด โดยมีรองศาสตราจารย์ นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาจารย์สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม