อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อภิปรายเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอิงธาร 2 อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก