ร่วมกิจกรรม “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรม “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการ”เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” เพื่อให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัยตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดจนแจ้งภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มงาน ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด