เตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กรและการเขียนรายงานหมวด 1 – หมวด 7 เพื่อเตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA ปี
พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่ขอรับการประเมิน ให้มีความพร้อมรับการประเมิน OBECQA ในปีพศ. 2565 และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในและนอกพื้นที่โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด