การรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ e-MES

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ e-MES ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบการรายงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด