นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” จากมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการนิเทศติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด