กำกับติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2560 5 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยได้ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามนโยบายของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนขัติยะวงษา และโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้การต้อนรับ