กำกับติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

 วันที่ 18 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเพิ่ม นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รองประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการสายที่ 1 ร่วมกำกับติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี นางสาวเรวดี มูลตรีพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด