กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัยตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจากนั้นได้พบปะและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและแจ้งภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด