การนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตลอดจนคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษากับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านสื่อออนไลน์ เต็มรูปแบบจำนวน 5 โรงเรียนประกอบไปด้วย 1 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 2 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 3 โรงเรียนธงธานี 4 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 5 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมร่มเกล้าเย็น โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร