ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายจำนงค์ ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรุ่งโรจน์ วิสุงเร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประกอบด้วยบุคลากรจากกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษา ในการศึกษาดูงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด