ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมกับ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีพิธีการ ดังนี้ 1.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ราย นายมนัส โพธิจักร ผอ.รร.วังหลวงวิทยาคม 2.การจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่าง สพม.ร้อยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัด 3.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายมนัส โพธิจักร ผอ.รร.วังหลวงวิทยาคม 4.มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ให้แก่ ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5.มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ให้แก่ นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด และนายสุพรรณ พรรณเกตุ ผอ.รร.ดู่น้อยประชาสรรค์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6.มอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. ให้แก่ นางปรียาภรณ์ ไชยหานิตย์ ตำแหน่ง ครู รร.หินกองวิทยาคาร 7.มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ สพม.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ให้แก่ นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผอ.รร.พนมไพรวิทยาคาร และ นางศิริลักษณ์ เพริดพราว ครู รร.ธงธานี 8.มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ รร.โคกล่ามพิทยาคม รางวัลการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 9.มอบโล่เกียรติคุณ ผ่านเข้ารอบที่ 1 และเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ รร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 10.มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับมัธยม ศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ รร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ และ 11. มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบังคับโดรน ให้แก่ รร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด#ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่https://drive.google.com/…/16y1Nmhm0OOIprQVEo6LsbOWg1kC.