ประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และคณะศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขตสาเกตนคร และ สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ เป็นคณะกรรมการออกประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565  ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ จำนวน 7 โรงเรียนประกอบด้วย 1.นายสายยุทธ เหลาเกิ้มฮุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 2.นางรุ่งนภา มาศจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 3.นางพิสดา อัมพาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 4.นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 5.นายสายัณห์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 6.นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาและ 7.นายสรศักดิ์ สีตาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ