ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผล การจัดทำ-จัดเก็บหลักฐานการศึกษา การขอจบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญ และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  โดยโรงเรียนในสังกัดสามารถส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ให้กับสำนักทดสอบทางการศึกษา และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนด กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ บุคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด แบ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานทะเบียนโรงเรียนละ 1 คน และ บุคลากรครูผู้รับผิดชอบงานวัดผล โรงเรียนละ 1 คน ของ รวมโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียน และงานวัดผลของโรงเรียนในสังกัด สามารถใช้งานระบบ SGS ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในสังกัดสามารถส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ให้กับสำนักทดสอบทางการศึกษา และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนด นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัด มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ SGS เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ โดยมีนายสุดเขตต์ สินธ์ธุรัตน์ โรงเรียนกันทรารมณ์ อ. กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรหลัก