ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม (Site Visit) การดำเนินงานโครงการตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ ดังนี้
1.แผนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ
2.ความปลอดภัยในสถานศึกษา
3.โครงการพาน้องกลับมาเรียนม
4.โรงเรียนในโครงการตามพระดำริห์
5.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
6.การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิธีใหม่
โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดร.ธนา โด่งพิมาย นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นางพิสมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินโครงการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพลาญชัยชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1