ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 2564

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ประธานศูนย์สอบ สพม.ร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการ สพม.ร้อยเอ็ด คณะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รวมทั้งติดตามการบริหารการจัดสอบในสนามสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยได้แนะนำข้อปฏิบัติในการสอบให้กับคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งมีจำนวนสนามสอบในปีนี้ทั้งสิ้น 26 สนาม