นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายชนัฐชัย ตาควัน เจ้าหน้าที่สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” “โครงการโรงเรียนคุณภาพ” และการสร้างเครือข่าย โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1-3 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด