ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางพิสมัย หาญอาษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 1 โรงเรียน ณ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา