ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง ปีที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการออกประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยจัดประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex พร้อมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) จำนวน 2,012 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด