ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใสใส่ใจ วิถีพอเพียง ปีที่ 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใสใส่ใจ วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร. ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินโดยได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco webex Meeting เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบถึงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยได้รจัดถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด