การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ

พระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวงรัชกาลที่ 10” ที่ทรงมีต่อการศึกษาไทย

นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อความอุดมสมบูรณ์ สงบร่มเย็น ของประเทศไทย และหลอมรวมจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ในพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา >> ดูเพิ่มเติม

แนวทางการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ >> ดาวน์โหลดไฟล์

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ จึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้เรียนรู้ สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมถึงสามารถนำความรู้มาพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
1. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 จ.นครพนม
2. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 จ.กำแพงเพชร
3. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 จ.สุราษฎร์ธานี
4. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 จ.อุดรธานี
5. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 จ.สงขลา
6. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 จ.ฉะเชิงเทรา

โดยพระองค์ทรงทราบดีว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในด้านการศึกษา ซึ่ง 6 โรงเรียนดังกล่าว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เอง พร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน อาทิ โครงการอาชีพอิสระ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยต่าง ๆ รวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงติดตามผลการศึกษา และโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ

โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี 2552 โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ ที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน ฯ ไปแล้ว 608 ล้านบาท
มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ฯ ไปแล้ว รวม 13 รุ่น จำนวน 2,088 ราย ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ จนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมจัดให้มีระบบการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ บ่มเพาะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว รวม 7 รุ่น จำนวนเกือบ 800 ราย ซึ่งร้อยละ 66 ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดยมีแนวทางเน้นให้ทุกคนได้เห็นปัญหา กับสภาพที่เกิดขึ้น ได้ตระหนักว่าปัญหานี้ใหญ่มาก ๆ คือเป็นเรื่องความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง และทุกคนถ้าได้ เข้าใจ เข้าถึงและร่วมมือกันทำร่วมมือกันพัฒนา โดยเริ่มจากพัฒนาตนก่อน ทุกคนก็จะเป็นฮีโร่ของตนเองและของจังหวัด ของลุ่มน้ำ ของประเทศชาติต่อไป สิ่งที่สำคัญ คือ การให้ทุกคนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ เพื่อความสุขในชีวิต และทุกขั้นตอนสามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ คือ อารยเกษตร เป็นการสืบสาน (อภิรักษ์ continuing) รักษา (อนุรักษ์ sustainable) ต่อยอด (อภิวัฒน์ development)  continuing sustainable development สอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งจะเป็นต้นแบบตัวอย่างของความสำเร็จ ทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม โดยน้อมนำองค์ความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ตลอดจนคุณธรรม จากการได้ลงมือลงใจศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดผล

พิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ 1 >> ดูเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ของ สพม.ร้อยเอ็ด >> ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  สพม.ร้อยเอ็ด >> ดูเพิ่มเติม

เครือข่ายอารยเกษตรร้อยเอ็ด “อารยเกษตรลุ่มน้ำชีตอนกลาง-ลุ่มน้ำมูล” >> ดูเพิ่มเติม