อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ดร.สมาน แก้วคำไสย์
ประธาน
นายสุพจน์ ซาเหลา
ผู้แทน กศจ.

นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร
นายอำเภออาจสามารถ
ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี
ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายบัญชา พาหะนิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
นายสุรพงษ์ สายโอภาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 

นายเพิ่ม นาก้อนทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล

นายอภิชาติ จันหัวนา
ครู
นายจักรวาล เจริญทอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
 

นายจำนงค์ ร่มเย็น
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด
อนุกรรมการและเลขานุการ
ดร.ธนา โด่งพิมาย
รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางศุภวรรณ อดกลั้น
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ