ผู้อำนวยการสถานศึกษาแยกตามสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ประธานสหวิทยาเขต

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

โรงเรียนธงธานี

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

โรงเรียนขัติยะวงษา 

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม  

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
เลขานุการสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา

สหวิทยาเขตสาเกตนคร

โรงเรียนสตรีศึกษา
ประธานสหวิทยาเขตสาเกตนคร

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษ

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

โรงเรียนสตรีศึกษา 2
เลขานุการสหวิทยาเขตสาเกตนคร

สหวิทยาเขตศิลาทอง

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง

โรงเรียนเสลภูมิ

โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม

โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา

โรงเรียนขวาววิทยาคาร
เลขานุการสหวิทยาเขตศิลาทอง

สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ประธานสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

โรงเรียนทรายทองวิทยา

โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา

โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

โรงเรียนหินกองวิทยาคาร

โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย

โรงเรียนหัวโทนวิทยา
เลขานุการสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง

สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ประธานสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์

โรงเรียนหนองพอกวิทยาคม

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์

โรงเรียนโพนทองวิทยายน
เลขานุการสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์

สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ประธานสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์

โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ

โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์

โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
เลขานุการสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์

สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

ประธานสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์

โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

โรงเรียนเหล่าหลวงประชาสรณ์

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์
เลขานุการสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม