คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ
ดร.ไพฑูรย์  มนตรี
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

ดร.ศศินันท์  พูลลาภ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
นายพิทยา  โยวะผุย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

รศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.สมชาติ  สุขใส
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
 

นายธีระศักดิ์  อินทรชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

นายทองพูล ศิริโท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ดร.อุพิษ  เหมือนทอง
กรรมการและเลขานุการ