แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ.(Quick win) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ ขนาดนักเรียนครูแผนปฏิบัติการ
****************สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ด*********************Download
11045450812 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย เล็ก 136 11 Download
21045450840 โรงเรียนขวาววิทยาคาร ขวาวเสลภูมิ เล็ก 133 19 Download
31045450807 โรงเรียนขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด กลาง948 36 Download
41045450832 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คำนาดี โพนทอง เล็ก 181 14 Download
51045450817 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน เล็ก 394 26 Download
61045450816 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ใหญ่ 1,808 90 Download
71045450863 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหาร จังหาร เล็ก259 16 Download
81045450809 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ใหญ่ 2,141 93 Download
91045450861 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ เล็ก 260 31 Download
101045450848 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมช้างเผือกสุวรรณภูมิ เล็ก 218 22 Download
111045450864 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมเชียงขวัญ เชียงขวัญ เล็ก 356 22 Download
121045450835 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย กลาง 656 29 Download
131045450867 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ดูกอึ่ง หนองฮี เล็ก 146 12 Download
141045450818 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน เล็ก 114 14 Download
151045450806 โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หนองแวงเมืองร้อยเอ็ด กลาง 770 40 Download
161045450853 โรงเรียนทรายทองวิทยา โพนทราย โพนทรายกลาง 828 38 Download
171045450843 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ท่าม่วง เสลภูมิ เล็ก 176 17 Download
181045450849 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ เล็ก 98 13 Download
191045450868 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวงเล็ก 195 18Download
201045450820 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรีเล็ก 480 25 Download
211045450819 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม นิเวศน์ ธวัชบุรี กลาง 752 37 Download
221045450826 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กุดน้ำใส พนมไพร เล็ก 139 12Download
231045450831 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา โนนชัยศรี โพนทอง เล็ก 192 20 Download
241045450814 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม บัวแดง ปทุมรัตต์ ใหญ่ 1,87584 Download
251045450837 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ผาน้ำย้อย หนองพอก เล็ก 245 18 Download
261045450825 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พนมไพร พนมไพร ใหญ่ 2,040 98 Download
271045450865 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พลับพลา เชียงขวัญ เล็ก 108 11 Download
281045450838 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กกโพธิ์ หนองพอก เล็ก 149 14Download
291045450834 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย กลาง 515 30 Download
301045450842 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โพธิ์ทอง เสลภูมิ เล็ก 298 19 Download
311045450833 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง เล็ก119 13 Download
321045450828 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาสระนกแก้ว โพนทอง ใหญ่พิเศษ 2,821133 Download
331045450829 โรงเรียนโพนทองวิทยายนแวง โพนทอง กลาง 675 40 Download
341045450858 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ โพนเมือง อาจสามารถ เล็ก 220 16 Download
351045450815 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์โพนสูง ปทุมรัตต์ เล็ก 166 12 Download
361045450830 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมโคกกกม่วง โพนทอง เล็ก 309 18 Download
371045450862 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารม่วงลาด จังหาร เล็ก 171 20 Download
381045450859 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เมยวดี เมยวดี กลาง 879 44 Download
391045450821 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม เมืองน้อย ธวัชบุรี เล็ก 124 12 Download
401045450851 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา หนองผือ เมืองสรวง กลาง 893 34 Download
411045450804 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ใหญ่พิเศษ 3,325 164 Download
421045450844 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วังหลวง เสลภูมิ เล็ก 125 14 Download
431045450822 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย นิเวศน์ ธวัชบุรี เล็ก 113 13 Download
441045450860 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จกลาง 784 43 Download
451045450805 โรงเรียนสตรีศึกษา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ใหญ่พิเศษ 3,664 173 Download
461045450808 โรงเรียนสตรีศึกษา 2สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด เล็ก 143 15 Download
471045450854 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ท่าหาดยาว โพนทราย เล็ก 269 16 Download
481045450845 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สระคู สุวรรณภูมิ ใหญ่พิเศษ 2,876 139 Download
491045450847 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สระคู สุวรรณภูมิ ใหญ่ 1,683 92 Download
501045450852 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ คูเมือง เมืองสรวง เล็ก 123 11 Download
511045450841 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ กลาง 670 30 Download
521045450839 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมืองเสลภูมิใหญ่พิเศษ 2,688 123 Download
531045450810 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร หนองแวง เกษตรวิสัย เล็ก 217 20 Download
541045450836 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รอบเมือง หนองพอก ใหญ่ 1,501 63 Download
551045450856 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ เล็ก 238 22 Download
561045450866 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ หนองฮี หนองฮี เล็ก 298 18 Download
571045450846 โรงเรียนหัวโทนวิทยา หัวโทน สุวรรณภูมิ เล็ก 135 16 Download
581045450850 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร หินกอง สุวรรณภูมิ เล็ก 123 11 Download
591045450813 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เหล่าหลวงเกษตรวิสัยเล็ก150 13 Download
601045450855โรงเรียนอาจสามารถวิทยาอาจสามารถอาสามารถ กลาง1,10750Download
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567